دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

عروسک سازی (هفتم1)

عروسک سازی (هفتم2)

عروسک سازی (هفتم3)

تزئین لباس با چاپ (هشتم1)

تزئین لباس با چاپ (هشتم2)

تزئین لباس با چاپ (هشتم3)

گلدوزی و ساخت آویز دیواری و زیرلیوانی (پایه نهم)

ساخت سبد با کاموا (هفتم1)

ساخت سبد با کاموا (هفتم2)

ساخت سبد با کاموا (هفتم3)

کار با نمد (هشتم1)

کار با نمد (هشتم2)

کار با نمد (هشتم3)

سیاه قلم و خطاطی (پایه نهم)