دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

جلسه یاری گران زندگی با عنوان دوست یابی در فضای مجازی

جلسه مجازی پای صحبت مشاور (2)

جلسه یاری گران زندگی با عنوان معرفی مواد اعتیاد آور

جلسه مرتبط با بسیج ملی تغذیه سالم

جلسه یاری گران زندگی با عنوان فضای مجازی و آسیب های بازی های رایانه ای و اینترنت

جلسه توجیهی جشنواره خوارزمی در بخش ادبیات

جلسه مجازی درس پژوهی2

جلسه مجازی درس پژوهی1

جلسه مجازی پای صحبت مشاور (1)

جلسه مجازی شورای دبیران