دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(10)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(9)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(8)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(7)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(6)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(5)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(3)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی(2)

جلسه مجازی شورای دانش آموزی (1)