دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟

اهداف شورا

  • تحکیم و تعمیق ارزش ها، باورهای دینی، آموزه های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان؛
  • تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان؛
  • تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقادپذیری و حسن سلوک و احترام متقابل وکسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود؛
  • توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان در چارچوب مقررات، قوانین و آئین نامه اجراییمدارس؛
  • تسهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی و مدیریتی و امور اجرایی مدارس از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان و همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه؛
  • ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور مؤثر آنان در عرصه های مختلف جامعه؛
  • توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان؛
  • کسب مهارت های زندگی، توسعه و تقویت فعالیت های گروهی، اعم از آموزشی، پرورشی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی؛
  • فراهم کردن زمینه مساعد در جهت تبادل تجربیات، تعامل فکر و اندیشه، تفاهم و همدلی بین دانش آموزان و برقراری ارتباط صحیح و دوسویه بین آنان و مسئولین مدرسه؛
  • تلاش برای غنی سازی اوقات غیر رسمی مدرسه با هدف ایجاد نشاط و انگیزش بیشتر برای دانش آموزان.

بازگشت به صفحه اصلی